Tờ trình đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Lưỡng
Ngày gửi: 21h:01' 30-03-2013
Dung lượng: 194.5 KB
Số lượt tải: 283
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC DI LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG THCS ĐINH TRANG HÒA II Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 / TTr – CĐ Đinh Trang Hòa, ngày 24 tháng 5 năm 2012

TỜ TRÌNH
Đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua
Năm học 2011 – 2012
---------------------------

Kính gửi: Hội đồng Thi đua Công đoàn Giáo dục huyện Di Linh

- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở trường THCS Đinh Trang Hòa II năm học 2011-2012;
- Căn cứ vào Tờ trình đăng ký các danh hiệu thi đua đầu năm học 2011 – 2012;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban chấp hành CĐCS trường THCS Đinh Trang Hòa II;
- Nay Ban chấp hành CĐCS trường THCS Đinh Trang Hòa II kính đề nghị Hội đồng Thi đua Công đoàn Giáo dục Di Linh công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2011 – 2012 như sau:
I. SỐ LIỆU:
- Tổng số ĐVCĐ: 26 người, trong đó nữ: 16 người.
II. ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2011 – 2012:
a) Tập thể:
1. Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp cơ sở (có danh sách kèm theo)
b) Cá nhân:
1. ĐVCĐ xuất sắc cấp huyện: 0 Người
2. ĐVCĐ xuất sắc cấp trường: 22 người (có danh sách kèm theo)
3. ĐVCĐ: Hai giỏi: 14 người (có danh sách kèm theo)
4. ĐVCĐ: Nhà giáo văn hóa: 26 người (có danh sách kèm theo)

Ban chấp hành CĐCS Trường THCS Đinh Trang Hòa II kính đề nghị Hội đồng Thi đua Công đoàn Giáo dục Di Linh xét và công nhận các danh hiệu thi đua nói trên.


CHỦ TỊCH CĐCS
TRẦN VĂN LƯỠNG


PHÒNG GD & ĐT DI LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐINH TRANG HÒA II Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 / BB – TĐ

BIÊN BẢN
Họp Ban chấp hành Công đoàn CS xét công nhận các danh hiệu thi đua
Năm học 2011 – 2012

Thời gian bắt đầu: Vào lúc 13 giờ, ngày 23 tháng 5 năm 2012
Địa điểm: Trường THCS Đinh Trang Hòa II
Thành phần tham dự: Gồm 5 đồng chí:
- Đc: Trần Văn Lưỡng – Chủ tịch CĐCS – Chủ trì
- Đc: Vũ Thị Thúy Mùi – Phụ Trách Nữ công
- Đ/c: Trần Văn Lưỡng – Phụ trách kiểm tra công đoàn
- Đ/c: Nguyễn Trí thức – Tổ trưởng tổ công đoàn tổ Toán – Lí - Tin - Hóa-Sinh- CN
- Đ/c: Vũ Thị Thúy Mùi – Tổ trưởng tổ công đoàn tổ Văn – Sử - Địa
- Đ/c: Đào Xuân Thắng - Tổ trưởng tổ công đoàn tổ Anh – Thể dục – Nhạc – Họa
- Đ/c: Phạm Thị Nhàn - Tổ trưởng tổ công đoàn tổ văn phòng – Thư kí
Nội dung: Họp xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân của công đoàn CSø trường THCS Đinh Trang Hòa II trong năm học 2011 – 2012:
- Đối với tập thể: Căn cứ vào nội dung, tiêu chuẩn chấm điểm phân loại CĐCS, BCH CĐ mở rộng thống nhất chấm điểm cho CĐCS đạt 94 điểm (có bảng chấm điểm kèm theo)
Công đoàn đạt: CĐCS Vững mạnh cơ sở (100% ý kiến nhất trí)
- Đối với cá nhân:
1. ĐVCĐ xuất sắc cấp huyện: 0 người
2. ĐVCĐ xuất sắc cấp trường: 22 người (có danh sách kèm theo)
3. ĐVCĐ: Hai giỏi: 14 người (có danh sách kèm theo)
4. ĐVCĐ: Nhà giáo văn hóa: 26 người (có danh sách kèm theo)
100% ý kiến nhất trí với các danh hiệu cá nhân trên.
Biên bản được thông qua với biểu quyết nhất trí xét các danh hiệu trên là 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.
BCH CĐCS kính đề nghị đồng thi đua CĐGD huyện Di Linh công nhận các danh hiệu nói trên.

Chủ trì cuộc họp ký
Chủ tịch CĐCSVĂN LƯỠNG THỊ NHÀN

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
DANH HIỆU “GIỎI VIỆC TRƯỜNG – ĐẢM VIỆC NHÀ”
NĂM HỌC 2011 – 2012

CĐCS: Trường THCS Đinh Trang Hòa II

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
TĐCM
GHI CHÚ

1
Bà: PHẠM THỊ NHÀN
NV Thư Viện
CĐTV


2
Bà: VŨ THỊ THÚY MÙI
GV Dạy môn văn